Zastupitelstvo města Svitavy

Last updated: 11.11.2019

Zastupitelstvo 06.11.2019

Video

Zastupitelstvo 11.9.2019

Video

Zastupitelstvo 26.6.2019

Video

Zastupitelstvo 15.5.2019

Video

Zastupitelstvo 20.3.2019

Video

Zastupitelstvo 30.1.2019

Video

Zastupitelstvo 12.12.2018

Video

Zastupitelstvo 15.11.2018

Video

Zastupitelstvo 31.10.2018

Video