Zastupitelstvo města Svitavy

Last updated: 27.06.2020

Zastupitelstvo 17.6.2020

Video

Zastupitelstvo 18.3.2020

Video

Zastupitelstvo 29.1.2020

Video

Zastupitelstvo 11.12.2019

Video

Zastupitelstvo 06.11.2019

Video

Zastupitelstvo 11.9.2019

Video

Zastupitelstvo 26.6.2019

Video

Zastupitelstvo 15.5.2019

Video

Zastupitelstvo 20.3.2019

Video

Zastupitelstvo 30.1.2019

Video

Zastupitelstvo 12.12.2018

Video

Zastupitelstvo 15.11.2018

Video

Zastupitelstvo 31.10.2018

Video