Zastupitelstvo města Svitavy

Last updated: 10.12.2018

Zastupitelstvo 12.12.2018

Video

Zastupitelstvo 15.11.2018

Video

Zastupitelstvo 31.10.2018

Video