Kulturní komise doporučila radě města rozdělení grantů. Finance získal Festival Rosnička či hudební uskupení

Kulturní komise doporučila radě města rozdělení grantů. Finance získal Festival Rosnička či hudební uskupení

Jmenuji se David Marhold a v současné době působím jako člen Komise pro kulturu a cestovní ruch. Komise jsou poradní orgány rady města. Ačkoliv v oblasti kultury dnes působí kdokoliv, domnívám se, že jisté předpoklady mám: student historie a germanistiky, bývalý svitavský hudebník, organizátor nejednoho plesu… Každý občan města má ze zákona pravomoc nahlížet do zápisů komisí rady. Jeden z radních mi odporoval, že mi zápis z jisté komise neposkytne k dispozici, neboť to z podstaty věci není možné. Povolil až poté, co jsem mu příslušnou část zákona odcitoval. Město však, zdá se, nemá potřebu o těchto procesech dostatečně informovat. Rozhodl jsem se tedy, že budu své působení v komisi dokumentovat.

Rada města Svitavy zřídila pouze několik komisí, jako svých iniciativních orgánů. Jednou z nich je Komise pro kulturu a cestovní ruch. Tu vede zastupitelka a ředitelka muzea pí. Čuhelová. Dále v ní působí ředitel SKS p. Mohr, ředitelka knihovny pí. Bauerová, ředitel SVČ a radní p. Komůrka, ředitel ZŠ TGM p. Sehnal, vedoucí MIC p. Šmerda, vedoucí odboru školství a kultury p. Petr, p. Nárožný. Jediným politickým nominantem tak jsem já, David Marhold. Komise se v probíhajícím roce sešla již 2x. První sezení bylo ve znamení vzájemného seznamování. Dále se komise seznámila s úkolem projektu, jehož výsledkem by měl být nový vizuální styl města. Na druhé schůzi bylo třeba pomoci radě města s rozdělením peněz v grantovém programu.

Pro oblast kultury bylo vyhrazeno 95 000 Kč z celkové částky 300 000 Kč vyhrazené pro tento grantový program. Vedle kultury mohly žádat o podporu ještě projekty v oblastech životního prostředí, sportu a sociálních služeb. Je potřeba zdůraznit, že projekty v kultuře a sportu měly směřovat na děti a mládež. Ta však často o těchto záležitostech nemá vědomí. O tom jsem se přesvědčil v rozhovoru např. s některými hudebními uskupeními. Pro příští rok bych tak chtěl tyto skupiny včas uvědomit, aby mohly využít podpory, které se jí potencionálně nabízí. Ačkoliv byl tedy grantový program zaměřen primárně na děti a mládež, finance zamířily výhradně jinam. Neměl jsem však problém s projekty, jež tuto primární podmínku nesplňovaly, avšak byly určeny na rozvoj kulturního života města.

Menší ochotu jsem měl podpořit projekty, u nichž jsem měl pocit, že se žadatel snaží primárně o (více či méně, lépe či hůře) skrytou politickou kampaň. Navrhl jsem, aby tento konkrétní projekt realizovalo město s pomocí dotyčného žadatele. Zda se tak stane, uvidíme. Nemohl jsem podpořit ani projekt uskupení, v němž figuruje radní města Svitavy. Nehledejme v tom však žádnou kampaň. Zde především proto, že byl stejný grant poskytnut již v minulém roce. Oba projekty nakonec byly podpořeny jak kulturní komisí, tak radou města Svitavy (ze zápisu jednání rady je dokonce zřejmé, že daný radní hlasoval pro).

O festivalu Rosnička jsem se snažil získat co nejvíce informací. Bylo mi řečeno (a nakonec to bylo i potvrzeno ředitelem SKS p. Mohrem), že město jej již podporuje finančně i nefinančně (služby). Tato podpora snad ani není  vyčíslena. Se zastupiteli budeme tyto částky vyžadovat. Ačkoliv nejsem fanoušek této hudby a ačkoliv některé obyvatele tento festival ruší, najde se zde jiná část občanů, kteří na festival zavítají. Navrhl jsem, aby svitavští občané získali 15-25% slevu na vstupném (výměnou za již tak štědrou finanční i nefinanční podporu města).

Mezi návrhy se objevilo i jméno kandidáta volebního subjektu Piráti a nezávislí z komunálních voleb 2018. V tomto konkrétním případě jsem se zdržel hlasování z důvodu možné podjatosti (přesto však zůstala mnou původně navržená částka v závorce).

Nepodpořen zůstal opět projekt mladějovského muzea. To je tradičním žadatelem. Já sám jsem hlasoval pro tento projekt, neboť si myslím, že tato instituce má silný regionální význam zasahující i do Svitav. Jejich aktivity jsou navíc zaměřeny právě také na děti.

Směřování jednotlivých grantových projektů:

Tabulka neobsahuje jména fyzických osob žadatelů, ty byly záměrně skryty.

Název projektu Žádost Návrh D. Marholda Zdůvodnění D. Marholda Získaná částka
Festiválek Pískohraní LŠ Napísek 15 000 5 000 1) 5 000
Činnost klubu přátel esperanta ve Svitavách 14 000 10 000 2) 9 000
Festival neprofesionálního filmu Svitavská klapka 20 000 10 000  

1) Klapka Junior; 2)

9 000
Večery na téma architektura ve Svitavách 20 000 0 vyřazeno kult. komisí (žadatel podal 2 žádosti) 0
Oprava zastřešení budovy skladu 20 000 5 000 3) 0
Obnovení tradic – akce v roce 2019 30 000 10 000 2) 8 000
Pořádání cestovatelských večerů 8 000 8 000 2) 6 000
Pořízení propagačního CD kapely S.U.E. – Svitavy Ukulele Ensemble 15 000 0 Totožný grant byl poskytnut v loňském roce. 6 000
Provozní náklady a hudební nástroje a příslušenství 15 000 3 000 5 000
Kulturní večery v Kavárně v Parku Jana Palacha 20 000 (10 000) zdržuji se hlasování v tomto bodu 7 000
Vybavení prostor Nadačního domu Josefa Plívy 20 000 10 000 2) 7 000
Benefiční koncerty pro rok 2019 10 000 7 000 2) 6 000
Mezinárodní festival Dny architektury 11 000 0 2)
pozn. takovouto akci by mělo pořádat město
7 000
Organizace Festivalu Rosnička 2019 100 000 5 000 Nadregionální význam, město však již poskytuje finanční i nefinanční podporu. Za získaní grantu navrhuji protislužbu 15-25% slevy pro svitavské občany. 9 000
Folkový hudební festival 20 000 12 000 2) 7 000
Celkem 338 000 95 000   91 000

1) Akce je směřována na děti a mládež, splňuje tak podmínky grantu.

2) Považuji přínos do kulturního života Svitav.

3) Mladějovské muzeum považuji za významnou instituci v oblasti kultury v regionálním měřítku. Své aktivity směřuje i na děti, což je mj. podmínkou grantu.

Nyní čeká komisi další významný a obsáhlý úkol. Je třeba se po letech znova zamyslet nad koncepcí této oblasti ve městě. Výsledkem by měla být pro začátek především SWOT (silné/slabé stránky, příležitosti/ohrožení) analýza. Poté můžou následovat další kroky. Svou práci na tomto projektu pochopitelně zveřejním (chtěl bych zároveň prezentovat i své návrhy a náměty, které jsem dostal od jiných). Pokud nějaké podněty máte, můžete mě kontaktovat na: david.marhold@pirati.cz